Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 100 Bistyp

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła.

3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

5. Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia.

6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 r.

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r.

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego stanicy/schroniska/łowiska*za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

13. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła w 2022 r.

14. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2024

15. Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2024.

16. Dyskusja.

17. Zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Koła.

18. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.

19. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2024 r. Upoważnienie Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.

20. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła

21. Wolne wnioski.

22. Zakończenie obrad.

Comments are closed.